MO
金屬氧化膜 電阻器-MO

產品規格

金屬氧化膜電阻器

 MO

 

 1Ω~180KΩ

 ±1%, 2%, 5%

 350

 1/8W, 1/4W, 1/4WS, 1/2W, 1/2WS, 1W, 1WS, 2W, 2WS, 3W, 3WS, 5W, 5WS, 7WS

氧化膜功率電阻器趨向小型化、輕型化、耐用化、有長期安定性、穩定性,且皮膜單位面積能負載較高之電力要求